Statuten

Statuten van de Gilde van de Macekliers

De oorspronkelijke statuten van de Gilde de Macekliers, met de aanpassingen van:

16 november1975

04 juli 1997, wijzigingen van art.1, art.6bis en art.7

Art.1

De vereniging wordt gesticht door hierna vermelde leden, als gevolg van de opvoering “ Willem van Saeftinghe” op 9 en 10 juli 1960 te Zottegem Stichtende leden:

Ceuterick André

Cousy André

Crombé Marcel

De Bie Roger

De Groote Willy

D’Herde Julien

Dierick Honoré

Dierick Paul

Haegeman Etienne

Rollewagen Jean

Stautemas Etienne

Van Wijnendaele Cyriel.

Art.2

De vereniging stelt voor en tot doel met elkaar in vriendschap zich te vermaken. Hierbij worden voorzien minstens twee eetmalen per jaar, één uitstap met minstens 10 km verplaatsing en andere kameraadschappelijke bijeenkomsten. Eén eetmaal dient tot het jaarlijkse algemeen feest der vereniging uit te groeien op de vooravond of rond 11 juli . Tijdens dit eetmaal moet minstens één gerecht, bestaande uit varkensvlees, worden opgediend.

Art.3

De vereniging beoogt generlei politieke doeleinden of inmengingen en is zonder financieel winstbejag. Ze is tevens volledig zelfstandig.

Art.4

Elk lid is gehouden de vergaderingen zoveel mogelijk bij te wonen.Slechts geldige redenen, en daar wordt door de aanwezigen over beraadslaagd, worden aanvaard.

Art.5

Alle voorstellen in de schoot van de vereniging moeten bij algemene vergadering aan een stemming onderworpen worden. Deze zal zo nodig geheim geschieden. Deze stemmingsvorm kan door ieder lid worden aangevraagd.Elk voorstel wordt na stemming als algemene geldende regel aanvaardt, indien dit voorstel een meerderheid heeft bekomen.

Art.6

Aan de vereniging wordt geen definitieve bestuursvorm gegeven. Alle leden hebben dezelfde rang en rechten.Er kan alleen sprake zijn van een dienstdoende voorzitter die de vergaderingen en besprekingen leidt. De definitieve ledenlijst wordt door de secretaris bijgehouden. Hij nodigt tevens de leden uit tot de algemene vergaderingen.

Art.6 bis.

Men zal op deze vergadering kiezen voor een jaarlijks bestuur bestaande uit 5 leden, die onderling de taken zullen vastleggen alsook een kandidaat voorzitter aanstellen. Dit bestuur is jaarlijks zoals voorheen verkiesbaar.

Art.7

Op de algemene vergadering wordt de kas toestand medegedeeld. In de kas dient steeds een minimum van 250 € als borgsom gehandhaafd te blijven. De vereniging houdt op te bestaan indien de normen, vermeld in art.1,2 en 3 niet meer nageleefd worden door minstens 5 leden. Bij ontbinding van de vereniging wordt het kasgeld in totaal gebruikt op een laatste fuifpartij.

Art.8

Elk lid verbindt er zich toe de besprekingen de beslissingen in de schoot der vereniging, niet aan derden of niet medeleden mede te delen.Tijdens elke vergadering wordt besloten welke punten niet kenbaar mogen gemaakt worden. Uitsluiting bedreigt de overtreder.

Art.9

Indien de helft der leden het eens zijn de vergadering te laten doorgaan, wordt de datum in gemeenschappelijk overleg bepaald. Het lokaal, waar de vergaderingen worden gehouden, wordt naar goeddunken gekozen en kan bij beslissing van de algemene vergadering gewijzigd worden.

Art10

Jaarlijks wordt er van elk lid 170 € (eventueel aanpasbaar) gevergd voor het delgen van de algemene onkosten. Bij elke algemene vergadering wordt er gezamenlijk of persoonlijk betaald.

Art11

Nieuwe leden worden slechts door de vereniging toegelaten indien zij meerderjarig en van het mannelijk geslacht zijn ( liefst bewijzen op tafel voorleggen), en dit bij een algemene vergadering waartoe elk lid uitgenodigd wordt, de drievierden der stemmen haalt. Elk nieuw lid wordt een proef opgelegd, waarbij minstens vijf getuigen aanwezig zijn;

De proef omvat: In een tijdspanne van Twee uur, Drie liter bier uitdrinken en Eén Halve kg. varkensvlees op te eten. De kandidaat kan deze proef pas afleggen nadat de vereniging hem heeft toegelaten tot de vereniging. Deze proef wordt bij voorkeur afgelegd rond 11 juli. Indien de kandidaat niet slaagt, moet hij zelf drank en vlees betalen, bij slagen betaalt de kas het gelag.Maximum krijgt de kandidaat één herkansing. Na de proef moet hij het Maceklierslied zingen.

Art12

De definitieve lijst der leden en de statuten, met ondertekening van alle leden, berust bij de secretaris. De uitnodiging voor de vergaderingen wordt door de secretaris aan ieder lid toegestuurd.

Art13

Tijdens de algemene vergadering rond 11 juli zullen alle leden, als teken van hun waardigheid, een halssnoer dragen, gemaakt van varkensstaartbenen. Deze van de dienst- doende voorzitter zal zich onderscheiden van de andere door zijn lengte en zijn grootte.

Art14

Definitieve en onherroepelijke uitsluiting kan op elk lid toegepast worden indien de vergadering daartoe besluit met een 2//3 meerderheid. Indien tijdens een algemene vergadering over de uitsluiting van een der leden zal beraadslaagd worden, zal dit op de uitnodiging vermeld worden teneinde betrokkenen toe te laten zich eventueel te verantwoorden. 

PS.

Art11 bis.

Elk kandidaat nieuw lid dient zijn kandidatuur schriftelijk te richten aan de voorzitter van de gilde. Zonder veto kan de kandidaat enkel en alleen een voorlopige aanvaarding of toetreding bekomen tot de proeftijd van zes maand verstreken is. Bij de algemene jaarlijkse vergadering voor 1 juli zal dan bij stemming de vergadering zich uitspreken over het al dan niet aanvaarden (definitief) van de nieuwe kandidaat. Het peterschap wordt aangeduid door het nieuwe lid ( twee leden, met minimum vijf jaar effectieve dienst ).


Aanvulling 4 april 2003:

Bijzonder statuut van bevoorrecht lid

Macekliers met een actieve staat van dienst van minstens 15 jaar kunnen wegens ziekte, handicap, bijzondere familiale toestanden, gevorderde leeftijd of om een andere gewichtige reden opteert voor het statuut van bevoorrecht lid.

Dit statuut kan niet worden opgedrongen, het is de vrijwillige keuze van de Maceklier in kwestie en zijn keuze kan door de betrokkenen jaarlijks worden herroepen.Zijn optie zal blijken uit het bedrag dat hij voor de jaarlijkse algemene vergadering juli- vergadering op de rekening van de Macekliers overschrijft.

Een Maceklier met de status van bevoorrecht lid heeft dezelfde rechten en plichten als de andere leden van de Gilde. Hij kan echter geen deel uitmaken van het bestuur.

Een bevoorrecht lid engageert zich jaarlijks minstens deel te nemen aan de Sint Antoniusviering en de algemene vergadering rond 11 juli.

Bevoorrechte leden blijven uitgenodigd worden voor- en zijn welkom op de maandelijkse vergaderingen en alle andere activiteiten zonder dat zij zich verplicht moeten voelen om er aanwezig te zijn

Voor elke vergadering waarop ze aanwezig zijn betalen de bevoorrechte leden € 8

(sinds het werkjaar 2016-2017 aangepast naar € 10) voor de kosten van de drank.

Jaarlijkse bijdrage omvat naast het lidgeld ook de kosten van de algemene en wordt vastgesteld op € 100.